< Start || Du är här: Vägen + Välj mogna ledare + Mogna ledare?

Mogna ledare?

- Vi är inte dömda att underkasta oss den suicidala konkurrenskulturen vi har idag.

Vägen mot ett uthålligt samhälle kräver en social medvetandeutveckling och inte minst att vi väljer mogna ledare, typ Nelson Mandela.
David Korten har sammanställt en guide (till sin bok "The Great Turning") så att grupper på ett strukturerat sätt kan utveckla sin personlighet mot en högre grad av medvetande. Med 'ett moget medvetande' menar Korten att man arbetat sig upp till steg 5 enligt nedan. Han har utgått från många prominenta forskares arbeten såsom t.ex. Erik Erikson, Carol Gilligan, Robert Kegan, Rollo May, Jean Piaget och flera.

Steg 1. Det Magiska medvetandet.

Ett litet barn mellan 2 och 6 år upplever världen inneslutet i ett flöde av mer eller mindre ofattbara händelser på gott och ont. Det har endast en rudimentär förmåga ett förstå orsak/verkan, och gränsen mellan fantasi och verklighet är flytande. Dessa år är fylld av Jultomtar, tandtroll och Påskkärringar. De klassiska sagorna är fulla av magiska varelser, vänliga som farliga, vilket ger upphov till en fantasirik bild av verkligheten under dessa tidiga år.
Det Magiska medvetandet kan inte skilja mellan ett beständigt JAG och ögonblickets impuls -- handlingarna blir impulsiva och omedelbara. Med denna begränsade förmågan att förstå kopplingen mellan jagets roll i handlingen och konsekvensen därav så är det Magiska medvetandet beroende av att yttre personer ställer allt tillrätta på ett magiskt sätt. Det kommer därför att erfara besvikelser när dessa personer inte klarar detta och det har inte förmågan att förstå konsekvensen av sina handlingar eller acceptera ansvar för dem.

Steg 2. Det Allsmäktige medvetandet dvs. Mitt Globala Imperium.

Förvandlingen från det Magiska till det Allsmäktiga medvetandet börjar mellan 6 till 7-årsåldern när barnet utvecklar en allt större förmåga att skilja mellan verkliga och inbillade händelser och en förståelse för att många relationer är förutsägbara, samt att handlingar får konsekvenser. Upptäckten av ordning, regelbundenhet och stabilitet i sin värld öppnar upp insikten om möjligheterna att kunna kontrollera det som tidigare verkade sammanhangslöst/mystiskt.
Det som nu utvecklas är förståelsen av olika relationer och handlingarnas konsekvenser. Intresset för utforskande av världen ökar genom allt mera strukturerade handlingar.
Resterna av det Magiska medvetandet visar sig genom identifikationer med superhjältar i en önskan att själv kunna vara allsmäktig (typ Harry Potter). Liksom det Magiska medvetandet, är det Allsmäktiga medvetandet i huvudsak, om inte enbart själviskt eller narcissistiskt.
Under övergången till det Allsmäktige medvetandet lär sig barn att andra människor kan tycka annorlunda och att för att få det de vill ha krävs oftast någon form av ömsesidighet. "Om du kliar min rygg så kliar jag din", en typisk marknadsprincip. Rättviseprincipen är vanligen begränsad till den primitiva uppfattningen att det är " öga för öga, tand för tand" som gäller. Barnets förmåga att medvetet hålla inne med emotionella impulser är begränsad. T.ex. att känna ilskan men att avstå från att slå.
Det Allsmäktiga medvetandet är i stånd att ta in andras synpunkter i syfte att bedöma hur den bästa egna handlingen skulle kunna vara för att vinna, utan större tanke på lojalitet, tacksamhet eller rättvisa. Robert Kegan anger ett exempel på en ungdom som domaren frågar: "Hur kan du med att stjäla från de som litar på dig"? Ungdomen svarar uppriktigt: "Det är mycket svårare att stjäla från de som inte litar på mig".
De flesta barn under den Allsmäktiga perioden kan oftast citera den gyllene regeln -- "Allt vad Ni vill att människor skall göra mot Er skall Ni ock göra mot Dem" -- men har svårt att se sig själv i den andres ställe. På frågan "Vad skulle du göra om någon bara kom fram till dig och slog dig?" Ett vanligt svar, åtminstone hos pojkar är " Slå tillbaka. Gör mot andra det de gör mot dig".
Det Allsmäktiga medvetandet inser att det lönar sig att anpassa sig till den överordnade auktoriteten. Gott uppförande motiveras mera i önskan att stiga i graderna, eller undvika att avslöjas, än att osjälviskt hjälpa andra eller som ett resultat av en internaliserad norm. Det Allsmäktiga medvetandt rättfärdigar sina handlingar med ursäkten "Jag menade inte att skada dig eller Det var bara ett skämt eller Så gör alla andra"

Steg 3. Det Socialiserade medvetandet

Övergången från det Allsmäktiga medvetandet börjar normalt runt elva- tolvårsåldern när upproret mot föräldraauktoriteten börjar. Detta innebär en övergång till att internalisera kulturella normer från en större referensgrupp, med ökad emotionell intelligens och en förståelse av hur beroende den personliga tryggheten är av en ömsesidig lojalitet inom den egna gruppen i en fientlig omvärld. Det Socialiserade medvetandet definierar sig själv genom sina relationer med andra, vars gillande blir kriteriet för egenvärdet.
Det Socialiserade medvetandet har förmågan att se sig själv utifrån, med andras ögon. Detta till skillnad från det Allsmäktige medvetandet som endast tog in andras synpunkter för att kunna manipulera synpunkterna till sin egen fördel. Det Socialiserade medvetandet har empati, känner och visar omsorg för den andres känslor och behov -- och ställer upp. Denna medvetenhet gör även att man kan låta gruppens intressen gå före trots en omedelbar känsla av förlust.
Det Socialiserade medvetandet tillskyndar krav på regler, lagar och vill att konstitutionella politiska och religiösa auktoriteter upprätthåller social lag och ordning, dvs det är en självklarhet att allmänna regler, lagar och moral skall efterlevas. I det Socialiserade medvetandets ögon är det rättvist att belöna de som jobbar hårt, att latmaskarna får skylla sig själva och att de som gör fel skall straffas med böter, fängelse eller dödsdom. Det Socialiserade medvetandet inser inte att komplexa samhälleliga strukturer gör att stora grupper människor hindras att komma in på arbetsmarknaden eller att de inte kan överleva utan att begå brott. Den omfattar heller inte konceptet med stödåtgärder för omskolning eller rehabilitering, utan ser detta koncept snarare som en invit att fuska och strunta i lagar och förordningar. I sökandet efter identitet och trygghet leder detta till bildandet av olika referensgrupper definierade av kön, ålder, politiskt parti, nationalitet, religion, klass, fotbollslag etc. Gruppen tar vanligen kritik som en förolämpning och skyddar sig ibland med militanta metoder. Den interna moralkoden efterlevs och utvecklas i syfte att skydda mot en känsla av skuld, och tillåts inte att granskas av utomstående. Men eftersom de 'rådande kulturella normer och förväntningar' efterlevs så skulle man kunna säga att detta är medvetandesteget hos Den Goda medborgaren, i den lilla världen som definieras av referensgruppen, och som därför förväntar sig att genom att följa reglerna kunna leva ett gott liv för sig, sin familj och sitt samfund. De är mycket följsamma de dominerande kulturella eller institutionella budskapen och utgör därför den konventionella och goda samhällsgrundens medborgare. Nackdelen med följsamheten är då att
de är mottagliga för manipulation av reklam, propagandistiska och demagogiska politiker, samt benägna att kräva rättigheter för sin egen referensgrupp, ovillig att kompromissa med andra.

Steg 4. Det Kulturella medvetandet

I vuxen ålder möter man människor som har annan kulturell bakgrund och annan religion än den egna. Den första reaktionen vid dessa möten innebär ofta en känsla nationell överlägsenhet och möjligen även kulturell absolutism: "Vår livsstil är icke förhandlingsbar".
Om det Kulturella medvetandet däremot är tillräckligt väl utvecklat kan det inse att alla kulturer är en social konstruktion men sin egen inbyggda logik. Det innebär att man har ett val när det gäller vilka kulturella "sanningar" som kan förväntas vara positiv för individuell eller samhällelig utveckling. Detta steg i den personliga utvecklingen är verklig betydande för utvecklingen av ett sant moraliskt medvetande och början till det som behövs för kulturellt nytänkande.
Det Kulturella medvetandet inser och erkänner nödvändigheten av legala sanktioner mot rovgiriga psykopater som saknar moralisk mognad där dessa skadar både individer och samhällets institutioner. Det Kulturella medvetandet strävar efter rättvisa för alla (jfr. det Allsmäktige) och arbetar för avskaffande eller revidering av ojusta lagar.
Det Kulturella medvetandet är sällan utvecklat innan man fyllt 30, vilket inte är så konstigt eftersom företag, politiska partier, religiösa samfund, fackföreningar och även skolor och universitet aktivt och omedvetet motverkar det Kulturella medvetandets utveckling. Var och en av dessa grupper definierar sitt egenvärde och kräver lojalitet i det rådande konkurrenssamhällets anda. De som rättmätigt opponerar sig på ett sätt som hotar maktstrukturen löper risken att degraderas och frysas ut. Detta fenomen skulle kunna rubriceras som en dysfunktionell tendens. Med mogna grupper och gruppledare däremot så är dessa de verkliga ingenjörerna som behövs för kulturell förnyelse och mognad. Personer som uppnått det Kulturella medvetandet har en inkluderande attityd som ser möjligheterna att skapa ett livsbejakande samhälle som alla kan känna sig delaktiga i.

Steg 5. Det Andliga medvetandet

Det Andliga medvetandet är den högsta nivånför en människa som väckt till insikt om Skapelsens komplexa, multi-dimensionella, totalitetens 'allt hänger ihop' och dess oändliga djup -- och som återknutit till sin känsla av enhet såsom en gång i livmodern, men nu med en medveten nyanserad erkänsla för komplexiteten och storheten av Skapelsen som manifesterar sig i varje människa, djur, växt och sten -- vars totala sanning vi aldrig kommer att förstå.
Personer som uppnått det Andliga medvetandet har en integrerad oberoende världsbild som ser möjligheterna med livet att i sam-arbete eller som sam-skapare arbeta för kulturell förnyelse och mognad. Låt oss kall dem "De Andligt kreativa".
Vi kan hitta dom bland äldre statshuvuden, folkstamledare, andliga ledare som stöder genomtänkta moraliska principer för rättvisa, kärlek och passion i likhet med de gamla profeterna Kristus, Mohammed, Buddha etc. De ser inte motsättningar och konflikter som ett problem att överbrygga utan som möjligheter till samarbete mot en djupare kunskap om människan.
Liksom tidigare övergångar till en högre ordning av medvetande så är det även här så att det är i kontakt med den globala verklighetens olika kulturer och individer och situationer som en allt djupare förståelse av livets möjligheter utvecklats. Varje sådant möte öppnar ett litet fönster till den verklighet som tidigare varit dold, som man tidigare inte varit medveten om. Så småningom kommer det som verkade vara osammanhängande fragment att ge ett uppvaknande till en djup känsla för den andliga enhet som Skapelsen egentligen är.

Långt från att utgöra slutet på den personliga utvecklingen så öppnar sig istället möjligheterna att lära sig ännu mera. Psykologerna John and Linda Friel sade att "Djupet och bredden hos en vis gammal människas kontakt med Skapelsen är underbar att uppleva, och den kan endast ha växt fram genom att han gradvis har släppt all slags självupptagenhet.
Personer på det Sociala medvetandedts nivå har en tendens att beskriva de Andligt kreativa som ensamma personer som sysslar med t.ex. meditation, yoga el.l. och som avvisar all lojalitet med etablerade grupper eller personer. Detta är ett missförstånd eftersom de Andligt kreativa har tagit sig genom, dvs. förstått sig själv på ett djupare plan och avvisar exklusivt grupptänkande och istället omfamnar helhetens alla element.
Således har det Andliga medvetandet istället lojalitet för en större helhet än den närmaste familjen, etniska gruppen, nationen eller religionen. Det Andliga medvetandet känner sig tillfreds genom att arbeta för kulturell förnyelse och mognad. Genom att ha ett helhetsperspektiv på sociala relationer så ser det på förödmjukande straff som varken just eller pragmatiskt lämligt eftersom det leder till en oändlig serie av revansch, som inte främjar välmåendet varken hos individen eller samhället. Det Andliga medvetandet fokuserar istället på en återställande rättvisa som, om möjligt, hjälper offret och rehabiliterar brottslingen -- vilket fungerar både förebyggande och reparerande. Det Allsmäktiga eller Socialiserade medvetandet ser detta som dalltande och accepterande av brottslingen eftersom dessa medvetanden saknar ett inkluderande systems perspektiv, där alla skall omfattas av en strävan efter välmående.

Det Andliga medvetandet har samma uppfattning som det Sociala medvetandet att ojusta lagar och konventioner måste ändras. Skillnaden är att det Andliga medvetandet känner att det dessutom är nödvändigt att handla efter principen 'civil olydnad' för att inte bli medskyldig till orättvisor och för att väcka uppmärksamhet om orättvisorna, samtidigt det handlar om full medvetenhet om de legala konsekvenserna.

 

Min översättning //Dagfinn

 

Min kommentar: själv upplever jag att mina handlingar och attityder verkar tillhöra alla stegen, ibland steg 1+2 när jag kränks eller är stressad och, mera sällsynt, steg 5 när jag fått några aha-upplevelser och aningar om djupare/dolda sammanhang som stärker mig i mitt handlande.

 


Uppdat.. 2012-03-04||  Länka gärna till oss på www.RainbowEdu.se || meddela oss @RainbowEdu.se till: info
"In all our deliberations we must consider the impact of our decisions on the next seven generations" - from the Great Law of the Iroquois Constitution